Polityka prywatności
sklepu aquashop24.pl

1. Administratorem danych jest firma SF-LB Jakub Ignyś, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki, NIP 7822261569, REGON 380426718

2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu

4. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Sprzedawca szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używa m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

6. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

7. Sprzedawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli Klient posiada w Sklepie Konto, to Sprzedawca przetwarza jego dane takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, adres IP.

8. Sprzedawca jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter.

9.Dane osobowe przetwarzane są:
   a)  zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
   b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
   c) w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Umowy Sprzedaży, zmiany bądź jej rozwiązania
   d) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta, jeśli zapisał się na newsletter,

10. Każda osoba, której dane są powierzone Sprzedawcy, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie Sprzedawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@aquashop24.pl

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

13. Sprzedawca ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

14. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

15. Sprzedawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

16. Sprzedawca wdrożył szyfrowanie danych oraz kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

17. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Sprzedawcę